Obchodní podmínky


firma:   Ladislav Oříšek , Charme de la Provence

sídlo:   Hlinická 7/393, Mostkovice, 79802

IČO:   62800922, DIČ : CZ7207184457, plátce DPH


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě http://www.charmedelaprovence.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnost prodávajícího (provozovatel,dodavatel)a kupujícího (zákazník, spotřebitel).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy ,které neupravují tyto obchodní podmínky,občanským zákoníkem(č.89/2012 Sb.)a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.).Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy ,které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č. 513/10991 Sb.,vše ve znění novel.


2. INFORMACE O UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVĚ


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s ním souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastní odesláním objednávky jí zkontrolovat a případně opravit.Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád,jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněná jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. DODACÍ PODMÍNKY


Plnění dodávky výrobků budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu,obvykle jsou vyexpedovány do 3 – 5 dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standartně obsahuje daňový doklad(fakturu).
V případě, že vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, zanechá na místě oznámenku o neúspěšném pokusu o doručení. Další pokus o doručení proběhne automaticky následující den na stejné adrese.

a) maloobchod
   - při maloobchodním odběru zboží nad 1500,-Kč vč. DPH bude poštovné ZDARMA

   - PPL – doprava při platbě předem 95,-Kč vč.DPH
            - doprava při platbě dobírkou 130,-Kč vč. DPH
           - doručení do 24 hodin a možnost sledovat zásilku na internetu
   - Česká pošta – doprava při platbě předem 95,-Kč vč.DPH
           - doprava při platbě dobírkou 150,-Kč vč.DPH
        - doručení do 24 hodin, zásilky jsou doručovány mezi 8:00 – 15.00
        - každému Obchodnímu a Profi balíku je přiděleno identifikační číslo , díky němu můžete sledovat jeho pohyb přímo na internetu(http://www.cpost.cz/cznastroje/sledovani-zasilky.php)
Toto číslo vám pošleme v e-mailu, který potvrzuje odeslání objednávky.Pohyb balíku můžete sledovat i na bezplatné telefonní lince 800104410. Nebude-li pokus o dodání úspěšný , bude příjemci zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 7 dnů u stanovené pošty. Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout, nebo telefonicky požádat o její opětovné doručení.

b) velkoobchod
   při velkoobchodním odběru zboží nad 4000,-Kč bez DPH bude poštovné zdarma

Zásilky mimo území ČR budou řešeny individuálně.

c) osobní odběr možný v místě sídla firmy : Hlinická 7/393 , Mostkovice – po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle 777 219 256

4. OCHRANA OSOBÍCH ÚDAJŮ


GDPR

5. CENA ZBOŽÍ


Informace o zboží a ceně uvaděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Maloobchodní ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Velkoobchodní ceny jsou uváděny bez DPH, a ta je naúčtována při rekapitulaci nákupu.
Fotografie a popisy uvedené na stránkách obchodu korespondují s prodávaným zbožím.

6. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku e-mail, má kupující v souladu s §53 odst.7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou), identifikace kupujícího, resp. je možné uvest také číslo objednávky.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vámi odeslané zboží pojistit.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 10ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající může v souladu s
§ 53 odst.10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny , bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí přislušnými obecně závaznými předpisy (zejm.ustanovení §1914 – 1925, §2099 – 2117 a §2161 – 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu,že zboží při převzetí némá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době , kdy kupující zboží převzal:
 - má zboží vlastnost, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání ,má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné
 - se zboží hodí k účelu,který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 - je zboží v odpovídajícím množství , míře nebo hmotnost
 - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí, má se za to , že zboží bylo vadné již při převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Prodejce potvrdí písemnou formou na e-mail kupujícího, kdy právo z vadného plnění uplatnil, včetně způsobu provedení opravy a doby jejího trvání a to nejpozději do 5ti pracovních dnů.
Na e-mail kupujícího také následně informuje o tom, že byla reklamace vyřízena.

8. ZÁRUČNÍ PRÁVA


Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní)záruky prodávající v záručním listě určí podmínky o rozsahu prodloužené záruky.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.
Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou,právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

9. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady ) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů (zejména poštovného) v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů , které vznikly na jeho straně.
Adresa pro zasílání reklamace koresponduje s adresou sídla firmy.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

10. VELKOOBCHODNÍ PŘÍSTUP


Přístup do velkoobchodní sekce je určen výhradně pro naše obchodní partnery a je zpřístupněn jmenovitým zákazníkům na základě osobního setkání či předchozí konzultace.

11. OSTATNÍ – VYMEZENÍ POJMUSpotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je osoba , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnost. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující , který je spotřebitel a kupující , který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující , který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupují se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2016